Beleidsplanning

 INFRASTRUCTUUR

De vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg voert in de periode 2000-2015 een zeer ambitieus investeringsprogramma uit voor een totaal budget van ruim 34 miljoen euro. Hiermede wordt een aanzienlijke uitbreiding van het patrimonium gerealiseerd: 

                             
Sint Franciscuswoon- en zorgcentrum, 2005, 7,3 miljoen euro nieuwbouw
Sint Elisabethwoon- en zorgcentrum, 2008, 7,0 miljoen euro renovatie
Eyckendael Riemst, 2009, 7,2 miljoen euro nieuwbouw
Sint Jozefserviceflatsresidentie, 2007, 5,5 mijoen euro nieuwbouw
Kleinschalig wonen Tongeren, 2012, 2,4 miljoen euro nieuwbouw

2de fase  serviceflats Tongeren, 2014, 2,8 miljoen euro nieuwbouw                    

Panden Demerstraat, 2015-2016, 3,2 miljoen euro nieuwbouw

Voor al deze infrastructuur werd expliciet gekozen voor een hoge comfortgraad en een huiselijke inrichting.  U kan zich hiervan vergewissen door te klikken op de verschillende locaties waar het nodige fotomateriaal wordt aangeboden.

PERSONEELSPLANNING

Elders op deze website wordt reeds aangegeven dat onze woon- en zorgcentra een personeelsomkadering hebben die ruim 40% boven de wettelijke norm ligt en daarmede zeer goed scoort in een benchmarkvergelijking. De vzw wil deze omkadering ook realiseren voor haar nieuwe initiatieven. Door interne schaalvergroting kan verder geïnvesteerd in de uitbouw van een zorgondersteunend middenkader die de dagelijkse zorgprocessen kunnen verdiepen.

STRATEGISCHE PLANNING

In de ouderenzorg doet zich sinds kort een proces van schaalvergroting voor.  De redenen hiertoe zijn legio : mogelijke positieve schaaleffecten, risicospreiding, inspelen op marktontwikkelingen, uitdrukkelijk voor een capaciteitsuitbreiding die in eerste instantie wordt ingegeven vanuit zorginhoudelijke versterking.  Wij gaan hierbij uit van een sterkte/zwakte analyse van de sector waarbij wordt vastgesteld dat er sprake is van een beperkte kwantitatieve en kwalitatieve personeelsomkadering.  Voornamelijk het laatste is problematisch met een groeiende complexiteit van de zorgvragen.  Kleinere rusthuizen kunnen zich, gelet op de beperkte financiële middelen, geen zorginhoudelijke ondersteunende diensten aanschaffen.  De grotere schaal laat een volwaardige uitbouw toe van ondersteunende en stafdiensten (werkzaam voor de verschillende campi).  Vandaag is geen riziv-subsidiëring voorzien om een aantal noodzakelijke functies aan te trekken.  Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan een psycholoog, gerontoloog, gedragstherapeut, ... De kosten van dergelijke functies kunnen moeilijk gedragen worden in een kleine schaal.  De grotere beschikbaarheid van uiteenlopende projecten, visies, teams en de toegenomen uitwisselingsmogelijkheden kan de inhoudelijke dynamiek vergroten.  Innovatieve zorginitiatieven (die niet gesubsidieerd worden) kunnen gemakkelijker opgenomen worden vanuit grotere schaal.  Het groeipad van de vzw Bejaardenzorg Grauwzusters, met enerzijds schaalvergroting en anderzijds aanboddifferentiatie, ziet er als volgt uit :

Jaar 2000 
                                                Rusthuis  Serviceflats
Sint Elisabeth Hasselt                       105             20   
Sint Jozef Tongeren                            70    

Jaar 2012                                     Rusthuis    Serv. fl.  Kortverb Dagzorg   Zorgflats    

Sint Elisabeth Hasselt                    105                  20              5  
Sint Franciscus Tongeren                85                                    3  
Sint Jozefresidentie                                                70   
Dagzorgcentrum De schakel                                                                   13 
Eyckendael Riemst                          60                         3  
Kleinschalig wonen Tongeren         21    
Residentieel wonen Hasselt                                                                                       12

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer