Website

Samen met het Alzheimercentrum van de Universiteit Maastricht  en de groep LITP hebben wij een website ontwikkeld omtrent Jongdementie die zich voornamelijk richt op betrokkenen en hun mantelverzorgers in de regio Belgisch/Nederlands Limbrug. De website is toegankelijk op    

www.Jong-Dement.be.

Mantelzorghuis /samenkomsten 

Elke twee maanden organiseren wij een avond voor familieleden en mantelverzorgers van presonen met jongdementie. De focus ligt op ontmoeting en uitwisseling van lotgenoten in een aangename sfeer van een mantelzorghuis. Er is steeds gelegenheid om na te praten bij een drankje. Het mantelzorghuis is gelegen in Ilgatlaan 11, 3500 Hasselt (Reva), kort bij de C.M. thuiszorgwinkel. De inkom is gratis. Iedereen is welkom. Verdere inlichtingen kan u bekomen bij Lydia Smeets, 011/28 68 55 of 0484 23 09 49 of l.smeets@litp.be

 

 

 


.

 

 

 

. 


 Wet op de patiëntenrechten
De patiëntenrechtenwet van 2002 voorziet maatregelen ter bescherming van de persoon met dementie met betrekking tot de medische behandeling. De bedoeling van deze wet is een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening in de gezondheidszorg te garanderen. De wet op de patiëntenrechten is van toepassing op iedereen die één of andere vorm van gezondheidszorg ontvangt of uitoefent.
Om toe te stemmen in een medische behandeling moet men juridisch bekwaam zijn.

Voor patiënten die niet in staat zijn hun wil te kennen te geven en zelf geen toestemming  kunnen geven, voorziet de patiëntenrechtenwet het systeem van de vertegenwoordiger.
De vertegenwoordiger vertolkt jouw wil en treedt op in jouw belang als patiënt, hij kan al jouw  rechten als patiënt uitoefenen. De vertegenwoordiger kan nooit ingaan tegen je uitdrukkelijke  wilsverklaring, bijvoorbeeld wat het toelaten of weigeren van een behandeling betreft.
Om zeker te zijn dat je belangen in zo'n geval goed worden verdedigd, duid je best zelf een vertegenwoordiger aan. Dat kan met een heel eenvoudige procedure.
Formulier aanduiden vertegenwoordiger


De patiëntenrechtenwet voorziet ook de mogelijkheid van een vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon staat de patiënt bij om beslissingen te nemen, maar kan niet namens de patiënt beslissen, de patiënt neemt zelf de beslissing.
De vertrouwenspersoon kan men zelf kiezen en heel eenvoudig aanduiden.
Formulier aanduiden vertrouwenspersoon

Hoe een vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon aanduiden?
- Kies iemand die je vertrouwt (bijvoorbeeld een familielid of een goede vriendin) en die akkoord gaat om je vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon.
- Vraag je arts om de identiteit van deze persoon of het ingevulde aanduidingsformulier toe te voegen aan je patiëntendossier. Maak bij voorkeur 3 exemplaren van dit document op: 1 voor jezelf, 1 voor je vertrouwenspersoon en 1 voor je huisarts of de behandelende arts.

Voor meer informatie betreffende de rechten van de patiënt verwijzen we naar:
Werkgroep Thuisverzorgers vzw
Groeneweg 151
3001 Heverlee
Tel: 016 22 73 37
Fax: 016 22 06 73
www.mantelzorglijn.be/gids_hoofdstuk14.html

Vlaams Patiëntenplatform
Groeneweg 151
3001 Heverlee
Tel: 016 23 05 26
Fax: 016 23 24 46
info@vlaamspatientenplatform.be
www.vlaamspatientenplatform.be

 

 
 Autorijden (CARA)


Om te mogen autorijden heeft men een geldig rijbewijs en een autoverzekering nodig. Men mag geen auto meer besturen ingeval men hiertoe lichamelijk of geestelijk niet in staat is. Dit kan het geval zijn bij vermoeidheid, invloed van alcohol of drugs of ten gevolge van een ziekte, zoals bij dementie.

Als u een beperking hebt en toch met een 'gewoon' rijbewijs blijft rondrijden, is dat strafbaar. Als u een ongeval hebt, kan de verzekering bovendien de schadevergoeding terugeisen die ze aan de tegenpartij moet uitbetalen. Dat betekent in sommige gevallen een levenslange schuldenberg...

Hoe weet u of u rijgeschikt bent?
Soms stoppen mensen spontaan met autorijden, omdat ze het zelf niet meer veilig en verantwoord vinden of omdat de familie (bijvoorbeeld de partner of de kinderen) die persoon overhaalde om niet meer als bestuurder aan het wegverkeer deel te nemen.

Anderen vinden van zichzelf dat zij een goede chauffeur zijn. We geven enkele voorbeelden van signalen die kunnen wijzen op een ernstiger problematiek dan louter 'verstrooidheid'. 
- Ongepast snel of traag, of agressief, of veel te dicht langs de kant of het midden van de weg rijden.
- Slingeren op de weg.
- Gaspedaal en rem verwisselen.
- Plots niet meer weten waar men is - de omgeving niet meer herkennen.
- Op een andere bestemming aankomen dan waar u eigenlijk naar op weg was.
- Moeilijkheden met het overzicht te houden over kruispunten en druk verkeer.
- Geen rekening houden met eenrichtingsverkeer.
- Andere mensen voelen zich niet meer op hun gemak om mee te rijden.
- Betrokken raken bij (bijna)-ongevallen.

Indien u dergelijke signalen herkent, kan u dit best met uw arts bespreken.

Of u rijgeschikt bent, wordt bepaald op basis van medische voorwaarden, die wettelijk vastliggen. Rijgeschiktheid is bijgevolg een medische beslissing die enkel door een arts kan genomen worden, dit kan uw huisarts, uw neuroloog of psychiater zijn. In de praktijk is het echter vaak zo dat de arts de rijgeschiktheid van zijn patiënt niet kan of wil beoordelen omdat hij de vertrouwensrelatie niet wil schaden. In dat geval zal de arts doorverwijzen naar het CARA. U kan ook zelf contact opnemen met het CARA indien u twijfelt aan de rijgeschiktheid.


Het CARA is een onderdeel van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid en heeft als taak de rijgeschiktheid te bepalen van (kandidaat)bestuurders met verminderde functionele vaardigheden die een invloed hebben op het veilig besturen van een motorvoertuig.
De artsen van het CARA beoordelen de medische rijgeschiktheid. Een rijgeschiktheidsevaluatie omvat ook steeds een praktische rijproef met een voertuig van het CARA. In de meeste gevallen wordt men ook onderworpen aan psychologische testen, die snelheid, uithoudingsvermogen en beoordelingsvermogen beoordelen. De bevindingen van de arts, psycholoog en praktische rijproef worden samengebracht en de uiteindelijke beslissing wordt door de arts genomen. Deze beslissing wordt binnen de 10 dagen na het onderzoek schriftelijk meegedeeld.

Als CARA u rijgeschikt verklaart, krijgt u een rijgeschiktheidsattest. In een aantal gevallen is de conclusie dat u een auto kunt besturen onder bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld enkel in bekende omgeving - binnen een straal van 10 km) of wordt een rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur afgeleverd (meestal 6 maanden of 1 jaar).

Wanneer u niet meer rijgeschikt bent, dient u binnen de 4 dagen na ontvangen van het attest uw rijbewijs in te leveren op het gemeentehuis. Levert u het rijbewijs niet in, dan is het rijbewijs ongeldig en bent u strafbaar. Wanneer u als bestuurder met een ongeldig rijbewijs betrokken raakt bij een ongeval, kan de verzekering de schadevergoeding die ze aan de tegenpartij moet uitbetalen terugvorderen.


De dienstverlening van het Cara is volledig gratis én verplicht.

Meer informatie:

CARA
Haachtsesteenweg 1405
1130 Brussel
Tel: 02 244 15 11                                              
Fax: 02 216 43 42 
cara@bivv.be
www.bivv.be

 

 

 
 Waardig sterven
Wie te maken krijgt met dementie komt vaak terecht in een toestand van ontreddering. Veel mensen zijn bang voor de hiermee gepaard gaande geestelijke en lichamelijke aftakeling en een verlies van hun waardigheid. Dit doet vaak vragen rijzen rond waardig sterven en euthanasie.

 Afzien van levensverlengend handelen: negatieve wilsverklaring of levenstestament
Mensen kunnen de wens hebben om hun leven in een gevorderd stadium van dementie niet nodeloos te verlengen door medisch ingrijpen, ook al wensen ze geen euthanasie. Deze wens kan schriftelijk vastgelegd worden. In een negatieve wilsverklaring of levenstestament kan je in detail opschrijven welke behandelingen of onderzoeken je niet meer wenst te ondergaan indien je dit zelf niet meer kan uiten. Voorbeelden hiervan zijn kunstmatige toediening van voeding en vocht, reanimatie of kunstmatige beademing. Anders dan bij de euthanasiewetgeving zijn artsen wel wettelijk verplicht om dit levenstestament te respecteren. Voor het respecteren van dit testament kan je een vertegenwoordiger aanduiden. Belangrijk: het levenstestament is een onderdeel van de wet op de patiëntenrechten en blijft van kracht zolang je het niet herroept.
Het is aangewezen om de inhoud van je levenstestament te bespreken met je arts of eventueel in de instelling waar u verblijft, duidelijk je wensen te kennen te geven en je arts ook een exemplaar van je levenstestament te bezorgen.

Wanneer er gekozen wordt voor niet opstarten of stopzetten van een behandeling of voor medische handelingen om pijn en lijden te bestrijden door middel van de toediening van kalmeermiddelen of pijnstillers, beëindigt de dokter niet bewust het leven, hij maakt alleen een natuurlijk overlijden mogelijk dat waardiger en minder moeizaam is. In dit geval is er geen sprake van euthanasie.

 Palliatieve zorg: pijnbestrijding en stervensbegeleiding
Palliatieve zorg kan helpen dat de patiënt tot het einde toe een zekere levenskwaliteit kan behouden. Palliatieve zorg staat voor pijnbestrijding en verzachtende begeleiding bij het sterven. Palliatieve zorg creëert voor de patiënt een zacht levenseinde, in de nabijheid van zijn naasten. In het ziekenhuis, het rusthuis of thuis verlichten medische hulpverleners gespecialiseerd in pijnbestrijding, de lichamelijke en psychische pijn van de terminaal zieke patiënt.
Het is van groot belang dat de medische hulpverleners en de naasten zorgen voor een levenseinde dat overeenstemt met de wensen van de patiënt, ook al kan hij die wens op dat ogenblik niet meer uiten. Iemand kan bijvoorbeeld de wens hebben om zo natuurlijk mogelijk te sterven, hij kan verkiezen om nutteloze behandelingen te weigeren ... andere rubriek?

 

www.pallion.be


 Actieve levensbeëindiging: euthanasie
Sinds september 2002 is euthanasie in België onder strikte voorwaarden toegelaten.
wordt door de wet omschreven als het “opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene, op diens verzoek”. Wettelijk is euthanasie slechts geoorloofd wanneer het door een arts gebeurt. De persoon die euthanasie wil moet bewust, handelsbekwaam en meerderjarig zijn. Hij moet bewust zijn op het moment van het verzoek. Dit verzoek moet vrijwillig, overwogen en duurzaam zijn en zonder externe druk. Daarnaast moet het gaan om een medisch uitzichtloze toestand als gevolg van een ernstige en ongeneeslijke aandoening, door ongeval of ziekte veroorzaakt, waardoor er aanhoudend ondraaglijk, fysiek of psychisch lijden is.
Bij dementerende patiënten kan volgens de huidige wetgeving geen euthanasie worden uitgevoerd. Het argument hiervoor is dat zij geen helder, vrijwillig, weloverwogen en duurzaam verzoek tot euthanasie meer kunnen formuleren.


Voor meer informatie omtrent euthanasie kan u terecht bij uw huisarts of bij LEIFlijn (Levens Einde Informatie Forum):

LEIFlijn
J. Vander Vekenstraat 158
1780 Wemmel
Tel: 078/15 11 55
Fax: 02/456 82 12
leiflijn@skynet.be
www.leif.be

Recht op Waardig Sterven (RWS)
Constitutiestraat 33 , 2060 Antwerpen
tel/fax 03 272 51 63
info@rws.be
www.rws.be (Franstalige zustervereniging www.admd.be)


bijlage wilsverklaring euthanasie (link http://www.gezondheid.be/files/wilsverkl_euthanasie.doc of link opgeslagen document pc Lydia)

 


 
Fasen in het dementieproces (B / NL)
- Wat is er aan de hand?
- Diagnose
- Beginnende dementie - confrontatie met afnemende mogelijkheden
- Matige dementie:
o Ernstige desoriëntatie
o Toenemende afhankelijkheid
- Ernstige dementie:
o Volledige afhankelijkheid
o Palliatieve fase / terminale fase
 


Waar kan je terecht? (B)

 STAP 1

Wanneer de diagnose jongdementie wordt meegedeeld, rijzen er snel tal van vragen. Een veel gestelde vraag is: 'waar kan ik terecht?'.

In eerste instantie kan men best terecht bij de volgende 3 aanspreekpunten:
- De huisarts
- Dienst maatschappelijk werk van de mutualiteit
- OCMW van de gemeente
Zij kunnen informeren over de mogelijkheden op vlak van zorg, hebben een overzicht over het zorgaanbod in de regio en kunnen helpen de zorg op elkaar af te stemmen. De huisarts is goed geplaatst om te helpen de thuiszorg op te starten en op te volgen. Vanuit zijn taak en functie heeft hij oog voor de lichamelijke, psychische en sociale gezondheidstoestand van de zieke, evenals van diegenen die de zieke verzorgen. U mag van een goede huisarts ook verwachten dat hij aandacht heeft voor u, als mantelzorger.  Elk OCMW heeft een eigen aanbod van thuiszorgdiensten. Medewerkers van de dienst maatschappelijk werk van de mutualiteit en het OCMW kunnen eveneens advies geven over financiële tegemoetkomingen en voordelen.

 

Er bestaan heel wat hulpverleningsdiensten, doch deze zijn meestal niet specifiek gericht naar personen met jongdementie, toch kunnen personen met jongdementie en hun familieleden op deze diensten beroep doen.

 Hulp aan huis

 Poetsdienst

Bij een poetsdienst kan u terecht voor hulp bij het gewone wekelijkse onderhoud van de woning.Het OCMW en de erkende diensten voor gezinszorg beschikken meestal over een poetsdienst. Meestal wordt voorrang gegeven aan zorgbehoevende personen of aan mensen met een laag inkomen.

Informatie en aanvraag:
- OCMW uit uw woonplaats
- Diensten voor gezinszorg.
- Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) of de Lokale Werkwinkel uit uw gemeente.
De prijs wordt meestal berekend aan de hand van het inkomen. Poetshulp kan ook betaald  worden met dienstencheques.

Informatie dienstencheques:
- PWA of de Lokale Werkwinkel van uw gemeente
- Sodexho.
Tel: 02 547 54 95
www.dienstencheques-rva.be

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Keizerslaan 7
1000 Brussel
Tel: 02/515 41 11
Fax: 02/514 11 06
www.rva.be

 

 


 Diensten voor gezinshulp
De diensten voor gezinszorg bieden hulp in de huishouding en in de persoonsverzorging. Tot het takenpakket behoren o.a. het bereiden van maaltijden, boodschappen doen, was en strijk, onderhoud van de woning, aandacht en de zorg voor de persoon met dementie.
Het geniet de voorkeur wanneer de dementerende persoon zo veel mogelijk bij de uitvoering van deze taken betrokken wordt.
Gezinszorg wordt aangeboden door private organisaties en openbare diensten. Vele OCMW's beschikken over een dienst voor gezinszorg. Enkele voorbeelden van private diensten voor gezinszorg zijn: Familiehulp, Familiezorg, Landelijke Thuiszorg, Solidariteit voor het Gezin, Onafhankelijke Thuiszorg, Thuishulp van de Bond Moyson enzovoort.
Beroep doen op een dienst voor gezinszorg is onafhankelijk van uw lidmaatschap bij een mutualiteit.
De bijdrage die u betaalt voor de hulp is enerzijds afhankelijk van het inkomen en de gezinssamenstelling.


Meer informatie: Thuiszorgsite van de Vlaamse Gemeenschap: www.zorgengezondheid.be.

 

 Klusjesdienst

In bepaalde gemeenten kan men een beroep doen op een klusjesdienst voor allerhande klusjes in en rond het huis. Verschillende OCMW's beschikken hierover. U kan zich wenden tot het OCMW van uw gemeente of tot een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA).
De prijs kan gekoppeld worden aan het inkomen (OCMW), betaling met PWA-cheques of dienstencheques is een andere mogelijkheid.

 

 Warme maaltijden

Warme maaltijden worden aan huis geleverd door het OCMW, de gemeente en sommige traiteurs. Sommige dienstencentra en rust- en verzorgingstehuizen leveren op aanvraag warme maaltijden aan huis. Niet alle diensten werken in het weekend.

Informatie en aanvraag: OCMW of gemeentehuis


 Oppashulp

Zorgbehoevende personen die oppas of assistentie nodig hebben, kunnen een beroep doen op oppasdiensten. Meestal gaat het om vrijwilligers die begeleid en gevormd worden vanuit een professionele organisatie.
Wanneer de mantelzorger afwezig is, houden zij een oogje in het zeil, houden gezelschap, en helpen bij eenvoudige zorgtaken zoals eten geven, helpen bij het naar het toilet gaan, in en uit de zetel helpen, ...

Er zijn oppasdiensten bij de ziekenfondsen, bij de Gezinsbond, bij erkende diensten voor gezinszorg, bij verpleegkundige diensten, bij erkende samenwerkingsinitiatieven, bij het OCMW, bij privé-initiatieven en bij diensten voor palliatieve hulpverlening. Sommige diensten zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap of door het Provinciebestuur.
In de meeste gevallen betaalt men de verzekering van de oppasser en een bijdrage voor de organisatie van de dienst. De prijzen kunnen sterk variëren.

Informeer naar de mogelijkheden bij diverse organisaties en vraag oppas tijdig aan.

 

 Zorg aan huis tijdens de nacht

De noodzaak aan nachtopvang wordt meer en meer erkend. Sommige oppasdiensten zorgen 's nachts voor oppas. Er zijn een aantal nieuwe initiatieven voor nachtopvang. Ook bestaat de mogelijkheid dat de persoon met jongdementie 's nachts elders wordt opgevangen.

In Antwerpen bestaat het Pluralistisch Initiatief Nachtzorg Antwerpen.
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de nachtzorg zijn:
- zorgbehoevend zijn in ofwel een palliatieve situatie, ofwel een dementerende situatie ofwel een chronische ziektetoestand;
- wonen in de fusiestad Antwerpen en Zwijndrecht.

Pluralistisch Initiatief Nachtzorg Antwerpen
Nationalestraat 111 (3de verdieping)
2000 Antwerpen
Tel: 03/220 17 77 (8u30-17u),
info@nachtzorg.be 
www.nachtzorg.be


 Zorg aan huis voor enkele dagen of weken

De recente vzw Baluchon Alzheimer België heeft als doel om de persoon die voor een familielid met de ziekte van Alzheimer zorgt, de kans te geven gedurende één of twee weken op rust te gaan zonder de persoon met dementie uit zijn vertrouwde omgeving te halen.Een medewerker - 'baluchonneuse' - zal de mantelzorger tijdens diens afwezigheid 24u op 24u komen vervangen. De 'baluchonneuse' is opgeleid om voor de persoon met de ziekte van Alzheimer te zorgen. Zij houdt een dagboek bij waardoor de mantelzorger op de hoogte wordt gebracht van de activiteiten. Nadien zal de 'baluchonneuse' indien wenselijk verder contact blijven houden.
 
Informatie:
Baluchon Alzheimer België
Paepedellelaan 87
1160 Brussel
Tel: 02 673 75 00
baluchon@belgacom.net
www.baluchon-alzheimer.be


 Verpleging

Iedereen die verpleegkundige zorgen aan huis nodig heeft, kan een beroep doen op thuisverpleging. Hiervoor kan u zich richten tot een erkende dienst voor thuisverpleging of tot een zelfstandige thuisverpleegkundige.
U kan een thuisverpleegkundige vragen voor het geven van algemene hygiënische verzorging, wondverzorging, het geven van inspuitingen, toedienen van medicatie, enz. Voor een aantal handelingen is een doktersvoorschrift noodzakelijk.

De huisarts kan met u het aanbod bespreken van verpleegkundigen of diensten van thuisverpleging in uw buurt. Thuisverpleging is meestal gratis.


Meer informatie
- Wit-Gele Kruis: www.witgelekruis.be
- Solidariteit voor het Gezin: www.solidariteit.be
- Thuiszorg Socialistische Mutualiteit: www.socmut.be
- Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandig Verpleegkundigen: www.verplegingthuis.be of 070/22 26 78
- Gouden Gids onder de rubriek 'verpleging aan huis'.
- www.zorgengezondheid.be

 


 Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is een continue, totale zorg voor de patiënt die niet meer kan genezen.
Binnen deze zorgverlening richt men zich zowel op de zieke als persoon als naar de familie en omgeving. Er wordt rekening gehouden met de eigen wensen, waarden en normen.
Naast behandeling van pijn en andere symptomen, is er zorg voor het lichamelijk comfort, psychosociale en emotionele begeleiding en ondersteuning bij vragen rond levensbeschouwing, religie en zingeving.
Het doel van de palliatieve zorg is het zo lang en zo goed mogelijk behouden van de kwaliteit van leven, zowel voor de patiënt als voor zijn omgeving.
 
Palliatieve zorg wordt geboden aan huis, in rust- en verzorgingstehuizen, in dagverzorgingscentra, in ziekenhuizen en in palliatieve eenheden.

Palliatieve zorg in de thuissituatie is gratis, in ziekenhuizen en voorzieningen is palliatieve zorg inbegrepen in de dagprijs.

Zie ook:
Palliatief zorgforfait
Palliatief verlof


Meer informatie:
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
www.palliatief.be
02 456 82 00

www.pallion.be


 Samenwerkingsinitiatieven in de thuiszorg (SIT's)

De Samenwerkingsinitiatieven in de Thuiszorg (SIT's) werden door de Vlaamse Overheid in het leven geroepen om de samenwerking tussen de hulpverleners vlot te laten verlopen.
Dit houdt in dat verschillende zorgverleners (professionelen, vrijwilligers, mantelzorg, thuisverzorgers) met elkaar samenwerken, overleggen en afspraken maken, opdat de geboden hulp goed gecoördineerd en op elkaar afgestemd zou zijn. De nadruk wordt hierbij gelegd op een integrale benadering van de zorgbehoevende persoon en op continuïteit en kwaliteit van de zorg.
De belangrijkste taken van het SIT zijn onder andere: de thuiszorg bekend maken en stimuleren, actief informatie verspreiden inzake thuiszorg, taakafspraken maken, gemeenschappelijke initiatieven opzetten ter bevordering van de kwaliteit van de thuiszorg en ter ondersteuning van de mantelzorg. Hiertoe wordt een zorgplan opgemaakt, waarin de gemaakte afspraken worden genoteerd. De zorgcoördinator is de schakelfiguur tussen de familieleden en de professionele hulpverleners.
Wanneer u in uw thuiszorgsituatie nood hebt aan zorgbemiddeling, kan u zich richten tot het tot uw huisarts, de sociale dienst van het OCMW of ziekenfonds, een maatschappelijk werker van de dienst voor gezinszorg of dienst voor thuisverpleegkunde of tot een vereniging van gebruikers en mantelzorgers.


 Tijdelijke opvang buitenshuis

In Vlaanderen bestaan 'thuiszorgondersteunende initiatieven'. Deze nemen de zorg tijdelijk over, hetzij enkel tijdens de dag, hetzij ook 's nachts of voor een beperkte periode.
De zorg thuis kan vaak langer volgehouden worden wanneer de mantelzorger de zorg niet permanent op zich moet nemen. Tijdelijke overname van zorg kan ook een oplossing bieden wanneer de mantelzorger gezondheidsproblemen heeft of toe is aan vakantie.


 Dagverzorgingscentra

In een dagverzorgingscentrum kan men overdag terecht wanneer men geen intensieve medische behandeling en/of toezicht nodig heeft, maar wel behoefte heeft aan opvang, voeding, verpleging, verzorging en hulp bij activiteiten van het dagelijks leven. In een dagverzorgingscentrum wordt de zelfzorg gestimuleerd. De zorgbehoevende persoon heeft er kans tot sociale contacten en kan deelnemen aan allerlei activiteiten.
Dagverzorgingscentra zijn vaak verbonden aan rusthuizen. Er zijn geen leeftijdscriteria.
Aan de gebruikers wordt een dagprijs aangerekend.

Informatie: Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: www.zorgengezondheid.be.


 Centrum voor dagverzorging (VAPH)

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkent en subsidieert een aantal dagcentra die aan niet-werkende personen met een handicap arbeidsvervangende activiteiten aanbieden. Ze beogen het aanleren en het onderhouden van diverse vaardigheden volgens ieders mogelijkheden. De personen met een handicap kunnen er op werkdagen terecht van 8u tot 18u en dit het hele jaar door. Er is mogelijkheid tot vervoer van en naar huis.
Deze dagcentra richten zich tot meerderjarige personen.
Om van de dienstverlening van het VAPH gebruik te kunnen maken, moet u erkend zijn bij het VAPH. De inschrijving bij het VAPH moet voor de leeftijd van 65 jaar gebeuren.

Informatie, voorwaarden en aanvraag: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). www.vaph.be

 

 Nachtopvang rusthuizen

In bepaalde rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen kan u een beroep doen op nachtopvang.

 

 Centra voor kortverblijf

In een centrum voor kortverblijf kunnen personen met dementie, die tijdelijk niet thuis kunnen worden verzorgd voor een beperkte korte periode terecht (bijvoorbeeld omdat het verzorgend gezin met verlof gaat of omdat de mantelzorger nood heeft aan een adempauze).
Men kan er terecht voor verblijf, hygiënische hulp- en dienstverlening, psychologische ondersteuning en revalidatie, maar ook voor animatie, ontspanning en sociale contacten.

Men kan maximum 90 dagen per jaar in een centrum voor kortverblijf doorbrengen, maar ten hoogste 60 dagen aaneensluitend.
Centra voor kortverblijf voorzien volgens het thuiszorgdecreet in opvang van alle zorgbehoevende personen in de thuiszorg. De centra zijn echter in de eerste plaats op bejaarden gericht zijn. Een centrum voor kortverblijf vormt functioneel en bouwkundig één geheel met een rusthuis.
Aan de gebruikers wordt een dagprijs aangerekend.

Informatie:
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: www.zorgengezondheid.be
Plaatselijk rusthuis
www.limburg.be

 

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) subsidieert een aantal kortverblijven voor personen met een handicap. Hiervoor dient u een schriftelijke aanvraag in bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap .

Mits een erkenning van het VAPH, kunnen personen met jongdementie hiervan gebruik maken.

Informatie, voorwaarden en aanvraag: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). www.vaph.be

 

 Welkomgezin: opvang in een gastgezin

Gastgezinnen of welkomgezinnen zijn een nieuwe vorm van opvang, die ondersteuning bieden om de thuiszorg langer mogelijk te maken. Deze vorm van opvang kan hulp bieden wanneer de zorg thuis te zwaar wordt. Een gastgezin of een welkomgezin heeft ruimte in zijn woning ruimte om een zorgbehoevende op te vangen. De opvang kan zeer sterk variëren, verschillende formules zijn mogelijk: kortopvang, nachtopvang, een maaltijd gebruiken of een halve of volledige dag doorbrengen in het gezin.
Een welkomgezin kan flexibeler ingaan op de individuele vragen, noden en interesses van de persoon met jongdementie en zijn familie.

Deze vorm van opvang wordt voorlopig slechts lokaal georganiseerd
Informatie:
Stichting Welzijn voor Ouderen Assenede/Sas van Gent
Westkade 103
4551 CG Sas van Gent
Nederland
Tel: 0031 115 452 860
Tel: 09 344 36 10 (Assenede) of 0497 25 42 17
www.aan-z.eu
welkomgezinnen@wanadoo.nl


 Zorgboerderij

Zorgboerderijen zijn samenwerkingsverbanden tussen een instelling of een dienst voor thuiszorg en actieve land- of tuinbouwbedrijven. Steeds meer land- en tuinbouwers vangen zorgbehoevenden op in hun bedrijf.  Op die manier wordt er aan personen met een handicap, een psychiatrische problematiek en dementie een zinvolle dagbesteding of een tijdelijk verblijf aangeboden.

De nadruk ligt niet zozeer op het meewerken op de boerderij op zich, maar eerder op de niet-medische sfeer, de duidelijke structuur en het vaste ritme. De zorgboerderij biedt een alternatieve dagopvang, natuurbeleving en structuur. Praktijkervaringen blijken vooral positief te zijn bij het werken met jonge dementerende mensen.

Informatie:
Steunpunt Groene Zorg
Remylaan 4B
3018 Leuven - Wijgmaal
016-24 49 22
groenezorg@groenezorg.be
www.groenezorg.be
 


 Vakanties

Op vakantie gaan met een jongdementerende persoon, vergt in veel gevallen extra organisatie en alertheid van de mantelzorger, waardoor de vakantie voor deze laatste niet altijd een bron van ontspanning betekent.
Begeleiding tijdens vakanties kan een rustmoment bieden voor de mantelzorger.

Sommige ziekenfondsen organiseren in verlofperiodes vakanties voor zieken en hun verzorgers, zowel in binnen- als in buitenland. Vrijwilligers en verpleegkundigen staan in voor de animatie en de verzorging van de zieken. Het ziekenfonds betaalt u soms een deel van uw verblijfskosten terug.

Ziekenzorg CM organiseert vakanties voor personen met dementie en hun partner. Er is tijdens de vakantie een gezamenlijk activiteitenaanbod, maar er zijn ook aparte activiteiten voorzien voor de mantelzorgers, vrijwilligers nemen intussen de zorg over van de mantelzorger en bieden aangepaste activiteiten aan voor de persoon met dementie.

Informatie:
www.ziekenzorg.be
Tel: 02 246 47 76

www.zorgvakanties.be

 

 


 Residentiële opname

Wanneer de persoon met jongdementie niet meer thuis kan verblijven of wanneer semi-residentiële opvang nog onvoldoende antwoord kan bieden op de zorgvraag, zal een oplossing gezocht worden onder de vorm van een residentiële opname.

De zoektocht naar een residentieel zorgaanbod op maat van de jongdementerende is geen sinecure.
Personen met jongdementie hebben andere zorgbehoeften dan bejaarden met dementie, hun interesses op vlak van dagbesteding zijn verschillend, hun lichamelijke mogelijkheden zijn veelal beter dan dementerende ouderen en zij beschikken over een andere sociale context. In veel gevallen treden de gedragsproblemen ook sterker naar de voorgrond, wat belangrijke implicaties heeft naar de zorg.

In België zijn er geen specifieke residentiële voorzieningen voor personen met jongdementie.
In rust- en verzorgingstehuizen is er geen specifiek aanbod voor personen met jongdementie.
De gedachte dat een  jongdementerend familielid in een RVT verblijft temidden van hoogbejaarden is voor velen erg confronterend. De drempel om de stap naar een RVT te zetten, blijft erg hoog.

Stemmen gaan bijgevolg op om alternatieven te zoeken voor gepaste zorg voor jongdementerende mensen in RVT's. Hierbij wordt onder andere gedacht aan aparte units of kleinschalige woonvormen, aangeboden door bestaande ouderenvoorzieningen met een specifiek activiteiten- en zorgaanbod. 
Tot dusver zijn er echter nog geen specifieke initiatieven die dit aanbod reeds kunnen aanbieden.

Binnen de gehandicaptenzorg bestaan mogelijkheden voor residentieel verblijf in een tehuis niet-werkenden (bezigheidstehuis - tehuis nursing). Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet men een erkenning hebben van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).
Meer informatie: www.vaph.be

 

 

 

 

 Ondersteunende diensten voor familieleden:

 CAW
Bij een CAW kan men terecht voor informatie en advies over financiële tegemoetkomingen, juridische aangelegenheden, administratieve bijstand, informatie over mogelijkheden in de thuiszorg, psychosociale ondersteuning,...

www.caw.be


 CGG
Een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg biedt ambulante begeleiding aan mensen die worden geconfronteerd met psychische en psychosociale problemen. Het CGG kan ondersteuning en begeleiding bieden aan de mantelzorger van een persoon met jongdementie.

www.theseas.be


 ECD
De Expertisecentra Dementie richten zich tot de personen met dementie zelf, hun familie en tot professionele hulpverleners voor informatie, advies en ondersteuning.
In Vlaanderen zijn 9 regionale centra. De expertisecentra Dementie kennen een samenwerking met de Vlaamse Alzheimerliga en met diverse andere organisaties.
In de verschillende provincies worden regelmatig praatcafés dementie en gespreksgroepen georganiseerd voor personen met dementie en familieleden.
Geplande activiteiten vindt u terug op de website: www.dementie.be

www.dementie.be

 

 Vlaamse Alzheimer Liga
De Vlaamse Alzheimer Liga richt zicht voornamelijk tot familieleden van personen met dementie. Zij organiseert familiegroepen over gans Vlaanderen, waar de mogelijkheid geboden wordt om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Jaarlijks organiseert de Vlaamse Alzheimer Liga een symposium jongdementie.
U kan bij de Vlaamse Alzheimer Liga terecht op de hulp- en infolijn via het gratis nummer: 0800 15 225 (enkel bereikbaar met een vast toestel).
www.alzheimerliga.be
www.dementie.be
Tel: 0800 15 225
Tel: 014 43 50 60 (secretariaat)

 Bijeenkomsten voor mantelzorgers en personen met dementie op jonge leeftijd


 Praatcafés dementie
Op diverse plaatsen in Vlaanderen worden praatcafés dementie georganiseerd. Telkens komt een ander thema aan bod, dat door een professionele hulpverlener wordt toegelicht. Er is ruimte voor ervaringsuitwisseling met lotgenoten. Deze praatcafés zijn gericht naar alle familieleden van personen met dementie, familieleden van jongdementerende mensen kunnen hier eveneens terecht.

Informatie:
www.dementie.be - kalender
Regionale Expertisecentra Dementie

 

 Mantelzorghuis Jongdementie Hasselt
2-maandelijks  worden er door de Thuisbegeleidingsdienst Dementie Limburg ontmoetingsavonden georganiseerd voor familieleden van jongdementerende personen. De klemtoon ligt op ontmoeting en ervaringsuitwisseling. De familieleden kunnen hun vragen en persoonlijke ervaringsdeskundigheid delen met lotgenoten.

Informatie:
Mantelzorghuis Jongdementie
Ilgatlaan 11
3500 HASSELT
Contactpersoon: Lydia Smeets
Tel: 011 28 68 55
Gsm: 0484 23 09 49
l.smeets@litp.be

 


 Praatcafé Jongdementie Leuven
In Leuven wordt 2-maandelijks een praatcafé specifiek voor familieleden van personen met jongdementie georganiseerd door het Expertise Centrum Dementie Memo en de Vlaamse Alzheimer Liga. Professionele hulpverleners worden als sprekers uitgenodigd: zij informeren bijvoorbeeld over erfelijkheid, financiële en juridische aspecten, omgaan met moeilijk gedrag. Familieleden kunnen tijdens deze bijeenkomsten steun vinden bij elkaar en handige tips uitwisselen.

Informatie:
ECD Leuven MEMO
Contactpersoon: Annemie Janssens
Tel: 016 50 29 06
memo@dementie.be


 Familiegroep Ingelmunster
De Vlaamse Alzheimer Liga organiseert in Ingelmunster een familiegroep voor kinderen van jongdementerende personen.

Informatie:

Contactpersoon: Brenda Wille
Tel: 051 31 34 18 
Gsm: 0478 41 67 66


 Familiegroep Tielt
De Vlaamse Alzheimer Liga organiseert te Tielt een familiegroep voor partners van jongdementerende personen.

Informatie:
Contactpersoon: Marleen Desmet
Gsm: 0479 52 26 53
Cecile Deleersnyder
Tel: 051 68 87 76


 Bijeenkomsten voor mensen met een beginnende dementie - Brugge
Het expertisecentrum Dementie Foton organiseert bijeenkomsten voor mensen met een beginnende dementie.

Informatie:
ECD Brugge Foton
Tel: 050 44 67 93
foton@dementie.be
 

 

 

 

 

 

 

 

 VAPH - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap:

Om beroep te kunnen doen op het aanbod van het VAPH moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:
- Uw kansen tot participatie aan het sociale leven zijn langdurig en in ernstige mate beperkt door het samenspel tussen verstandelijke, psychische, lichamelijke of zintuiglijke functiestoornissen en andere persoonlijke en externe factoren.
- U bent jonger dan 65 jaar.
- U woont en verblijft in Vlaanderen of Brussel


U kan beroep doen op het VAPH voor:
- aankoop van hulpmiddelen
- aanpassing van woning of wagen
- aanwerving van een persoonlijk assistent (PAB)
- begeleiding thuis of in een voorziening

 

 Zorgvoorzieningen semi-residentieel en residentieel

(zie ook elders in deze tekst - links maken)


 Individuele Materiële Bijstand (IMB)

 

 Persoonlijk Assistentiebudget (PAB)
Onder bepaalde voorwaarden kunnen personen met dementie op jonge leeftijd in aanmerking komen voor een PAB. Wie ervoor kiest om thuis te verblijven, kan met het PAB zorg inkopen (assistentie).


Een PAB (persoonlijk assistentiebudget) is een budget dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) u geeft om uw assistentie thuis, op school of op het werk te organiseren en te financieren. Vandaar dat u (of uw wettelijke vertegenwoordiger) in dat geval budgethouder genoemd wordt. Met het PAB werft u assistenten aan. U wordt dus werkgever.
Een commissie van deskundigen bepaalt de hoogte van het budget. Ze houdt hierbij rekening met uw noden en behoeften. Die zijn onder meer afhankelijk van de aard en de ernst van uw handicap, en van uw leefsituatie.


Een PAB (persoonlijk assistentiebudget) is een budget dat het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) u geeft om uw assistentie thuis, op school of op het werk te organiseren en te financieren. Vandaar dat u (of uw wettelijke vertegenwoordiger) in dat geval budgethouder genoemd wordt. Met het PAB werft u assistenten aan. U wordt dus werkgever.
Een commissie van deskundigen bepaalt de hoogte van het budget. Ze houdt hierbij rekening met uw noden en behoeften. Die zijn onder meer afhankelijk van de aard en de ernst van uw handicap, en van uw leefsituatie.

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer