TELECARE

Onder 'telecare' verstaat men alle zorg die vanop afstand geleverd kan worden door middel van moderne telecomtoepassingen. Samen met het Wit-Gele Kruis zal de vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg, via de dienst Thuisbegeleiding dementie Limburg,  participeren aan dit pilootproject dat gesubsidieerd wordt door de provincie Limburg en door de Europese overheid.

Een medewerker van de dienst Thuisbegeleiding die nu reeds huisbezoeken doet bij thuisverblijvende dementerenden en hun mantelverzorgers, zal dit contact afwisselen met een beeldondersteunend telefoongesprek. De bedoeling is om na te gaan of deze toepassing ook effectief bijdraagt tot een psycho-sociale ondersteuning. Het gaat hier om een pro-actief contact: de telecare medewerker neemt zelf contact op met de thuissituatie op afgesproken momenten en biedt daar de nodige ondersteuning via gerichte adviezen en een luisterend oor. Het pilootproject heeft een duurtijd van 1 jaar (tot 31/12/2007).

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer