Administratieve formaliteiten bij een opname: een overzicht

Vooraleer de opname kan plaatsvinden dienen een aantal administratieve formaliteiten vervuld te worden:
- Ondertekening van de individuele overeenkomst en hieraan verbonden het reglement van inwendige orde
- Betaling van de waarborgsom via huurwaarborgrekening
- Eventuele aanvraag ocmw-tussenkomst (enkel voor het rusthuis)
- Domiciliëringsopdracht voor afrekening verblijfkosten

 Zie ook:  www.rechtenverkenner.be

Domiciliëringsopdracht voor afrekening verblijfkosten
Elke maand ontvangt de bewoner een factuur waarop gedetailleerd de verblijfkosten voor de voorbije maand zijn weergegeven.    Wij verzoeken u voor betaling - omwille van uw en ons administratief gemak - een domiciliëringsopdracht (permanente opdracht) te willen vastleggen bij uw financiële instelling.

Ondertekening van de 'individuele overeenkomst' en overhandiging 'reglement van orde'. Vooraleer de bejaarde kan opgenomen worden dienen wij in het bezit te zijn van de ondertekende individuele overeenkomst.  De bewoner zal tevens een reglement van inwendige orde ondertekenen.

Persoonlijk en administratief inlichtingenblad
Er zal bij het opnamegesprek een persoonlijk en administratief inlichtingenformulier worden ingevuld.   In het persoonlijk inlichtingenblad worden alle elementen geïnventariseerd die dienstbaar zijn om de diverse personeelsgroepen (verpleging, animatie, sociale dienst,...) snel vertrouwd te maken met de nieuwe resident.    Het administratief dossier is nodig voor de riziv-administratie,.... De persoonlijke gegevens zijn voorwerp van 'deontologische geheimhoudingplicht' voor het personeel.  De wetgever heeft hierbij bovendien bijkomende garanties ingebouwd.

Adreswijziging doorgeven
Elke nieuwe resident wordt ten gevolge van zijn adreswijziging opgeroepen door de stedelijke dienst 'bevolking'. Om de administratieve afhandeling vlot te laten verlopen dient u, of één van uw familieleden die hiervoor zorg willen dragen, volgende stukken bij te hebben: identiteitskaart, bericht van adreswijziging.

Te verwittigen instanties
U dient volgende instanties zelf te verwittigen van de adresverandering: bestuur posterijen, banken, kredietmaatschappijen, gas-, water- en elektriciteitsmaatschappij, verzekeringen, pensioenkas en mutualiteit. Op het postkantoor zijn speciale kaarten ter beschikking voor de mededeling van adreswijziging.

Eventuele aanvraag OCMW- tussenkomst
Meerdere bejaarden hebben nog steeds grote schroom om een tussenkomst aan te vragen bij het OCMW: ' zij zullen niet bestempeld worden als behoeftige'. Hier dient men echter te weten dat een belangrijk aantal residenten in de Vlaamse rusthuizen één of andere tussenkomst vraagt in het rusthuis.Wij zullen u graag assisteren bij uw mogelijke aanvraag. De nodige aanvraagformulieren kunnen bij onze administratie bekomen worden.

 

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer