Privacy Beleid Bewoner

PRIVACYBELEID – BEWONERS VZW BEJAARDENZORG GRAUWZUSTERS LIMBURG

Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg vzw, met zetel te Demerstraat 80, 3500 Hasselt, met ondernemingsnummer: 0443.072.838 (hierna “Begralim”) hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar bewoners.

Via dit privacybeleid wenst Begralim haar bewoners dan ook zo volledig mogelijk te informeren over de wijze waarop binnen de zorgvoorziening wordt omgegaan met de persoonsgegevens die door vzw Begralim worden verwerkt.

In dit privacybeleid wordt onder meer verduidelijkt op welke wijze de persoonsgegevens van bewoners binnen de zorgvoorziening worden verwerkt en hoe de bewoner controle kan uitoefenen op deze verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, waaronder het uitoefenen van zijn/ haar rechten.

Dit beleid werd opgesteld in overeenstemming met Verordening EU nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: de “GDPR”), haar nationale uitvoeringswet, m.n. de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en

Voor de toepassing van dit beleid wordt verstaan onder:

·         Persoonsgegevens: iedere vorm van informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een bewoner of een familielid/ wettelijke vertegenwoordiger van een bewoner. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer (bv. het rijksregisternummer), locatiegegevens, een online-identificator (bv. een IP-adres) of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;

·         Persoonsgegevens over de gezondheid: persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of de mentale gezondheid van een natuurlijke persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven;

·         Anonieme gegevens: alle gegevens die niet (meer) met een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon in verband kunnen worden gebracht en die dus geen persoonsgegevens (meer) zijn;

·         Gepseudonimiseerde persoonsgegevens: persoonsgegevens die op zodanige wijze verwerkt worden dat ze niet meer aan een specifieke natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld. Het gaat dus niet om anonieme gegevens, aangezien de natuurlijke persoon na pseudonimisering nog wel identificeerbaar is;

·         Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, samengesteld en bewaard op een logische gestructureerde wijze die een systematische raadpleging toelaat, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd, dan wel gedecentraliseerd is, of verspreid op een functioneel of geografisch bepaalde wijze;

·         Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, combineren, alsook het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens;

·         Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens bepaalt. In het kader van dit beleid dient Begralim als verwerkingsverantwoordelijke te worden beschouwd;

·         Verwerker: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder onder het rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke te staan;

·         Ontvanger: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan aan wie/waaraan persoonsgegevens worden verstrekt;

·         Bewoner: de natuurlijke persoon, opgenomen of behandeld in het woonzorgcentrum van Begralim;

·         Toestemming van de bewoner: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting, waarmee de bewoner of zijn wettelijke vertegenwoordiger door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling aanvaardt dat persoonsgegevens betreffende die bewoner worden verwerkt.

Voor de volledige Privacy Statement klik hier!

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer