Veelgestelde vragen

Wanneer mag ik inhuizen en wat moet ik de dag van de opname niet vergeten?Indien uw kamer klaar is, kan u komen inwonen. Wij adviseren om de meubels en andere spullen op voorhand reeds in te huizen. Omdat wij u in optimale omstandigheden willen opvangen kan de opname enkel gebeuren op een WEEKDAG tot 15 uur. Gelieve het woon-en zorgcentrum/rusthuis het uur van uw aankomst te willen doorgeven. Dit moet ons toelaten u op een gepaste wijze te ontvangen. Niet vergeten mee te brengen
 Individuele overeenkomst (ondertekend);
 Reglement van orde (ondertekend);
 Attest 'maatschappelijke dienst' (u overhandigd bij de individuele overeenkomst);
 Pasfoto
 Uw identiteitskaart en mutualiteitsinschrijving;
 Alle relevante verslagen van vroegere (medische)onderzoeken.;
 Toiletgerief, persoonlijk linnen en lakens, bril, hoorapparaat,....
 Uw fotoboek(en).   Onze animatoren hanteren immers voor bepaalde residenten de methodiek van het 'schrijven van levensverhalen' (waarvoor foto's van vroeger noodzakelijk zijn) en tenslotte uw medicatie.

Mag ik eigen meubels meebrengen?                                                                    Ja, beperkt - in de woon en zorgcentra.
In onze nieuwe infrastructuur werd ervoor gekozen om een standaard pakket aan meubilair te voorzien: een hooglaagbed, een kastenwand met ingebouwde frigo (laatste op aanvraag), tafel, stoel en geriatrische zetel (op vrij verzoek).  Dit alles kan u echter aanvullen met een selectie van eigen meubilair. Wij verzoeken uitdrukkelijk om het aantal meubelstukken te beperken.    Grote salontafels met 5 of 6 stoelen zijn uit den boze.    Het overladen van de kamers komt immers het wooncomfort en de gezelligheid niet ten goede en bemoeilijkt daarenboven een goede verzorging. De wanden kunnen onbeperkt met eigen schilderijen worden versierd (er is een ophangsysteem voorzien - de kabeltjes kan u bij ons verkrijgen).Wanneer bij de opname een (zware) zorgbehoevendheid wordt vastgesteld verzoeken wij u  ons advies te willen volgen inzake de schikking van uw meubels en in het bijzonder inzake de plaats van uw bed (dat best langs twee zijden toegankelijk moet zijn).                                                                                            Ja, volledige eigen bemeubeling in de serviceflats

Mogen er tapijten meegebracht worden in het woon- en zorgcentrum?
Omwille van a.valpreventie en b.hygiënische overwegingen is enkel een klein tapijt toegelaten om naast het bed te plaatsen.

Zijn mijn persoonsgegevens beschemd?
De wetgever heeft met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens dd.8/2/92, de verplichting opgelegd de personen waarvan gegevens op een geautomatiseerde wijze  worden opgeslagen hierover in te lichten.  De v.z.w. Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg zal, als houder van bovenstaande  bestanden, uw gegevens verwerken in het kader van volgende  doeleinden: adequate zorg- en dienstverlening, verplichtingen in het kader  van  verheidsreglementeringen en kostenaanrekening. U heeft recht op inzage en correctie van uw gegevens.  Op schriftelijk verzoek en tegen kostprijs kan u een overzicht krijgen van de door de vzw opgeslagen gegevens. Naast de wettelijke schikkingen zijn alle personeelsleden natuurlijk gehouden aan hun zwijgplicht.  

Waarom tijdig inschrijven op een wachtlijst?                                                     Dankzij een goed uitgebouwde thuiszorg  kunnen bejaarden vandaag lange tijd thuis verblijven.  Op hoge leeftijd komen echter dikwijls omslagpunten in de zorg voor:  kleine en grote voorvallen zorgen (vb. een val)  voor een  omslag in de onafhankelijkheid en kunnen een periode van toenemende kwetsbaarheid inluiden. Dit alles kan vrij onverwacht gebeuren waardoor betrokkenen en familie verrast worden door het plotse karakter van de zorgen.  Bij ernstige zorgbehoefte dringt zich  dan plots een rusthuisopname op waarop echter geen van de partijen is voorbereid.  Om deze redenen durven wij pleiten om de nodige voorbereidingen in de zoektocht naar een 'nieuwe thuis'  tijdig te starten zodat een “vrije keuze” mogelijk blijft en men niet gevat wordt door een verplichte keuze van “de eerste plaats die ergens  vrijkomt”.

 

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer