Principes wachtlijstbeheer

Door het niet aansluiten van 'vraag en aanbod' ontstaan er wachtlijsten.  De meest voorkomende vraag  betreft de 'mogelijke duur vooraleer men kan opgenomen worden'. Dit is echter zeer moeilijk in te schatten : dikwijls kan er enkel een zeer ruwe indicatie worden gegeven: enkele maanden, een half jaar, een jaar.

 Opname in onze woon- en zorgcentra/rusthuis  

Er gelden twee opnamecriteria: de datum van inschrijving en de zorgbehoevendheid.  Onze woon- en zorgcentra (rusthuizen) geven voorrang aan zorgbehoevende bejaarden. Om deze reden wordt bij de inschrijving ook steeds gevraagd om een Katz-score te laten invullen bij de huisarts zodat de sociale dienst zich kan vergewissen van de zorgsituatie. Vanaf de datum dat de sociale dienst deze Katz-score ontvangen heeft , samen met het inschrijvingsformulier, bent u ingeschreven op de wachtlijst.

Bij een vrijkomende plaats in het woon- en zorgcentrum/rusthuis wordt de wachtlijst overlopen met de twee opnamecriteria  als enige maatstaven.  Om één en ander beheersbaar te maken wordt er gewerkt met een 'warme wachtlijst': dit zijn een vijftal personen waaraan werd gecommuniceerd  dat zij binnen afzienbare tijd kunnen opgenomen worden. De sociale dienst zal deze personen  eerst contacteren: de eerste op de wachtlijst is niet noodzakelijk degene die effectief wordt opgenomen (hij kan bijvoorbeeld inmiddels in het ziekenhuis liggen of de wens uitspreken om voorlopig nog niet opgenomen te worden).
Volledigheidshalve vermelden wij dat de zusters van de congregatie, de historische initiatiefnemers, een voorrangsrecht hebben (bij gelijklopende indicatie) evenals familieleden in eerste graad van de bestuurders. Voor het woon- en zorgcentrum Eyckendael te Riemst geldt een expliciet voorrangsrecht voor inwoners van de gemeente (als zij aan de eerste parameter voldoen, met name: "zorgbehoevend"). Om de wachtlijst up to date te houden wordt er om de 12-16 maanden een actualisatie doorgevoerd. U krijgt dan een schrijven thuisgestuurd met de vraag uw inschrijving al dan niet te willen bevestigen.

Opname in onze serviceflats

Ook hier geldt de datum van inschrijving maar de gebruikers mogen hier, in tegenstelling tot het woon- en zorgcentrum, geen zorgafhankelijkheid kennen.  Serviceflatsbewoners zijn immers bij uitstek semi-valide bewoners met een grote mate van zelfredzaamheid. Onze sociale dienst zal dit laatste aspect dan ook uitdrukkelijk bevragen.

Inschrijving kortverblijf

In het kortverblijf kunnen zowel valide als zorgbehoevende bejaarden terecht. U kan zich telefonisch inschrijven of via de website van de provincie Limburg. Klik hier voor doorverwijzing naar de provinciale website.  Let wel: voor het kortverblijf geldt een beperkte verblijfsduur (zie deelsite).

Inschrijving dagzorgcentrum De schakel

De inschrijvingen in het dagzorgcentrum verlopen niet via Emiel Soetens maar rechtstreeks via de dagzorgverantwoordelijke. U kan met alle vragen bij hem terecht op het telefoonnummer:  012/ 39 49 33 (tijdens kantooruren). Inschrijven of inlichtingen aanvragen kan echter ook via de website.

 

 

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer