Kennisatelier Archipel

Een Archipel is een eilandengroep die bestaat uit een ketting of cluster van eilanden. Deze beeldspraak willen wij gebruiken om aan te duiden dat het kennisatelier zich inschrijft in bestaande verbanden en netwerken van kennisopbouw (onderwijsinstellingen, expertisecentra, Limburgse hogescholen).

 Klik hier voor onze infofolder. Klik<<

Uitbouw van Mantelzorghuizen Jongdementie, onderzoeksopdracht Provincie Limburg, Patrick Ruppol, Abrahams Johan, december 2015

Beweeg, beleef en ontmoet: een geïntegreerd paramedisch beleid, workingpaper juni - 2015, Abrahams Johan  - 40 blz. Klik

Baden zonder strijd bij personen met dementie Klik, Workingpaper, Annelies Noben, mei 2015

Opinie-bijdrage 'Belang van Limburg, 28 maart 2015: 'De samenleving moet zich bezinnen over de plaats van hoogbejaarden', Abrahams Johan.

Videointeractie in de zorg voor personen met dementie: inspiratie voor de praktijk, workingpaper 2015, Ils Matheussen.  Klik

Liever geen GPS, de bijdrage van de ergotherapeut in de psychogeriatrie, publicatie in Jaarboek Ergotherapie, Abrahams Johan, 2010, Acco.  Klik

Werken aan een verrijkte omgeving voor personen met matige tot ernstige dementie (Klik), Abrahams Johan  Achtergrondstudie (bachelor verpleging PXL): Klik  Powperpoint op inspiratiedag Netwerk dementie, 26/11/2013   Klik

Bewonersbeloften, working paper door Johan Abrahams       klik hier


 VOORSTELLING VAN HET KENNISATELIER ARCHIPEL

Een “atelier” !!
Een atelier is een “werkplaats”. Hiermede leggen wij de link met het praktijkgerichte opzet van het initiatief. Wij hanteren dus geen naamgeving in de trend van een 'kennis of expertisecentrum' wat eerder doet denken aan denktanks waar op academisch niveau onderzoek wordt gepleegd. Ons opzet is meer bescheiden doch fundamenteel. De focus is pragmatisch waarbij gezocht wordt naar toepasbaarheid en directe vertaling van bestaande of nieuwe inzichten die de zorg ten goede komen.

Een “psychogeriatrisch”  kennisatelier !!
Hulpverleners in woon- en zorgcentra worden steeds meer geconfronteerd met multiple en complexe zorg- en begeleidingsnoden. In woon en zorgcentra verblijven immers hoogbejaarden die geconfronteerd worden met multi-pathologie. Het gaat hier dikwijls om chronisch degeneratieve processen die leiden tot een verminderde fysische gezondheid maar tevens tot een afgenomen psychische elasticiteit.  De omgang met psychogeriatrische bewoners stelt mogelijk nog een grotere uitdaging.

Het kennisatelier wil bijdragen tot een kennisvertaling van voorhanden psychogeriatrische en psychologische inzichten.  De issues worden bekomen door literatuurstudie, door observaties binnen eigen voorzieningen, door analyse van binnen gekomen opmerkingen, door deelname aan externe vorming, maar ook door grensoverschrijdende uitwisseling van ervaring, kennis en ideeën met 'best of class voorzieningen'. 

Het kennisatelier kan een 'methodiek, omgangs- of begeleidingsvorm' experimenteel introduceren of een ziektebeeld als aandachtsgebied' nemen. Bij zorgverbreding worden bestaande zorginhoudelijke procedures/methodes/handelwijzen uitgediept zodat deze beter aansluiten bij de behoeften en wensen van onze bewoners. Bij zorgverdieping worden nieuwe zorgaspecten/domeinen/ issues/ziektebeelden, die tot op heden onvoldoende aandacht kregen in de courante werking uitgediept.

Het kennisatelier Archipel stelt derhalve  2,5  voltijdse medewerkers (0,8 klinisch psycholoog, 0,5 kinesist, 0,5 master verplegingswetenschappen, 0,5 verpleegkundige, 0,20 ergo)  te werk. Belangrijk is dat zij steeds deeltijds in de dagelijkse praktijk betrokken blijven. Zo werkt de verpleegkundige deeltijds binnen een afdeling maar werkt daarnaast ook deeltijds binnen Archipel. Kortom: praktijk en theorie vloeien samen. De voornaamste taken binnen de Archipel opdracht zijn: 
- organisatie van vorming op basis van benodigde competenties, lacunes in de operationele werking, versterking van inzichten;
- zorgverbreding en zorgverdieping door het initiëren en begeleiden van werkgroepen (volgens de principes van projectwerking). Bij wijze van voorbeeld enkele thema's: pijnbeleving bij personen met dementie, hoe een omgeving verrijken voor personen met dementie, videointeractie als intervisiemethodiek, ..... Jaarlijks legt het Archipelteam een aantal (publieke) workingspapers neer waarin wordt gerapporteerd over het uitgevoerde project.

 Binnen het kennisatelier Archipel laat één medewerker zich specifiek in met de problematiek van 'dementie' (één en ander gebeurt binnen de contouren van het door L.S.M. goedgekeurde project 'Atelier dementie Limburg'). Voor deze deelopdracht doen wij, project per project, een uitrol over meedere woon- en zorgcentra in de provincie.


 

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer