Het anker, kleinschalig wonen voor personen met dementie (huisje voor 7 bewoners) - ook jongdementie

 Een living in een huisje

Klik hier voor VRT nieuwsuitzending over het Anker  19/03/2015  - ons project voor opvang van personen met jongdementie

Klik hier voor slideshow foto's 't Anker<

Klik hier voor een video over de dagelijkse werking van het Anker

Dagprijs: 53,74 euro

 't Anker wint jaarlijkse Meiboomprijs van de 'Limburgse bouwunie' voor het beste en meest efficiënte bouwteam. Klik.

 't Anker, een plek waar het goed is om te werken (Artikel 'Belang van Limburg' - september 2012). Klik. Informatie voor personeelsleden kan u raadplegen bij 'werken bij'.

Een pioniersproject inzake opvang van jong dementereden' in 'Bouwen aan zorg'. Klik.  

 Ga naar de diverse nieuwsberichten (VTM, VRT, TvLimburg omtrent 't Anker)

 Klik hier voor de infofolder van 'Het Anker' (voor bewoners en familieleden). Klik.

Lees onze 8 bladzijde nota omtrent dit voor Vlaanderen unieke project. Waarin verschilt het kleinschalig wonen met een klassiek woon- en zorgcentrum? Wat mag u van ons verwachten ? Voor welke doelgroep is het kleinschalig wonen in feite bestemd ?  De nota is ook leerijk voor toekomstige medewerkers die trouwens met een éénvoudige vragenlijst kunnen nagaan of het werken in 't Anker hen past. Klik voor de beleidsnota.

Het kleinschalig wonen is bestemd voor personen met dementie. In deze tekst verduidelijken wij WIE er juist het meest baat heeft bij deze formule. U krijgt een helder overzicht van de verschillende stadia van dementie en tot wie wij ons juist richten.  Klik voor deze nota

Eén huisje zal bestemd worden voor de opvang van personen met jongdementie  vanaf de leeftijd van 65 jaar. U kan bij Abrahams Johan terecht voor verdere uitleg (via directiesecretariaat: 011/ 22 40 71).

Bij de naamgeving                                                                                         

Een 'anker' is een oeroud symbool van hoop omdat het bij een storm voor een schip en zijn opvarenden redding en stabiliteit biedt. Het leven van personen met dementie kan vergeleken worden met een onstuimige zee, vol onbekende gevaren. Zelf zijn ze het kleine bootje dat op zee ronddobbert. Het anker kan het bootje stevigheid geven, wanneer het aanlegt in een haven. Onze bewoners mogen zich verankerd weten in een veilige kleinschalige woonomgeving. Een anker zorgt niet noodzakelijk voor een definitief eindpunt, het biedt ook de kans het te lichten en verder te varen (Sarah Nauwelaerts, muziektherapeut vzw Bejaardenzorg Gr. Limburg).

Het hier voorgestelde project van kleinschalig wonen wil de waaier van opvangmogelijkheden binnen de v.z.w. vergroten. De v.z.w. hanteert één centraal adagio: “een gedifferentieerd aanbod voor een gedifferentieerd publiek”. Kleinschaligheid is geen dogma of zaligmakende oplossing voor iedereen: het is wel een “middel” om het doel van “maximale levenskwaliteit” te verzekeren voor een (deel van een) kwetsbare doelgroep. Het project is in 2013 geopend en bestaat uit 3 aangeschakelde woningen voor telkenmale 7 bewoners. Niettegenstaande een clustering is er architectonisch sprake van drie aparte woningen die volledig los van mekaar functioneren (een aparte toegangsdeur per huisje is exemplarisch). De kamers zijn erg ruim (35 m²) en het leven gebeurt deels in de gezellige huiselijke living van de woning.

Het project "kleinschalig wonen" is bestemd voor de doelgroep van 'personen met dementie'  en dat in verschillende fasen van het dementieproces.

Haalbaarheid van een kleinschalig woonproject

Het hier voorgesteld project is aanvullend op het bestaande aanbod, wanneer het in samenhang wordt gezien met het huidig beschikbare residentiële woon- en zorgaanbod.

In het Anker sluiten wij dicht aan bij wat een expertenwerkgroep heeft gerapporteerd in het Tijdschrift voor gerontologie en geriatrie (3-2007). Zij voorzien  volgende criteria:
 Een bewoner mag in voor- en tegenspoed in het woonproject blijven wonen;
 Er een gewoon huishouden wordt gevoerd;
 De bewoner de regie over de inrichting van zijn eigen leven behoudt;
 Het personeel onderdeel van het huishouden is;
 De bewoners met elkaar een groep vormen;
 Een kleinschalige woonvorm in het archetype huis is gevestigd.
Kortom, kleinschalig wonen wordt niet zozeer bepaald door de fysieke omgeving maar vooral door de inrichting van de zorgverlening.

Verdere inspiratie vonden wij in de publicatie: Huiselijk en vertrouwd (IWZ) waar de begrippen huiselijkheid, vertrouwdheid en veiligheid centraal staan die aanleiding geven tot een vijftal ontwerpeisen voor kleinschalig wonen:
 Schep ruimte voor sociale bewegingsvrijheid;
 Streef naar gewoon wonen;
 Bevorder zelfstandig wonen en veilig verplaatsen
 Schep mogelijkheden voor huiselijke bezigheden
 Compenseer psychische beperkingen.

De 'Bradford dementia group' van de gelijknamige Engelse universiteit geeft volgende 'residential qualities' weer (voor zowel het klassieke woon- en zorgcentrum/rusthuis als het kleinschalig woonproject):
 Het gebouw biedt veiligheid en zekerheid ;
 Het bevordert de zelfredzaamheid ;
 De (dementerende) bewoner  kan zich gemakkelijk oriënteren ;
 Er is noch gebrek, noch overdaad aan zintuigelijke en sociale stimuli ;
 Het vergroten van de autonomie wordt architectonisch ingebed ;
 De woonomgeving kan worden aangepast aan veranderende behoeften ;
 Het gebouw sluit aan bij wat de dementerende als normaal en bekend ervaart ;
 Er zijn voldoende mogelijkheden voor sociaal contact ;
 De behoefte aan privacy wordt gerespecteerd.

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer