Zorg, een nieuwe thuis kiezen

Bejaarden willen om begrijpelijke redenen zolang als enigszins mogelijk in hun thuismilieu verblijven, al dan niet ondersteund door hun kinderen, vrienden of door diensten van de thuisgezondheidszorg. Bepaalde ingrijpende gebeurtenissen doen echter nadenken over de verdere toekomst.

 Zie ook: www.rechtenverkenner.be

Aanslepende eenzaamheid, toenemende zorgbehoevendheid, het verlies van een levenspartner of het ogenblik waarop de grenzen van het thuismilieu overschreden worden zijn momenten waarop de vraag wordt gesteld of 'thuis' nog wel de beste oplossing is. De opname in een rusthuis of een service-flat kan dan zowel voor de oudere als voor zijn of haar familie een bevrijdend gebeuren zijn.

De keuze voor een nieuwe thuis moet meer zijn dan louter een dobbelsteen opgooien. 

Het is belangrijk dat alle partijen, zowel de bejaarde als de familie, de opname in een woon- en zorgcentrum of een service-flat als de best mogelijke oplossing beschouwen.   Dit vereist doorgaans een geleidelijk bewustwordingsproces met gevoelens van onzekerheid en angst voor het 'onbekende' van de toekomst.  Deze zoektocht wordt best niet uitgesteld tot op het ogenblik dat een opname "dringend" wordt (wanneer de grenzen van de familiale draagkracht zijn overschreden of tot het ogenblik dat de bejaarde in een ziekenhuis is opgenomen en niet meer terug naar huis kan). In deze gevallen is er dikwijls geen sprake meer van een gerichte keuze aangezien de opname een acuut karakter heeft. Familieleden en bejaarde hebben dan enkel de keuze voor het woon- en zorgcentrum waar het eerst een plaats vrijkomt.(Info-folder klik hier)

Het is belangrijk om ook de bejaarde te betrekken bij wat er gaat gebeuren. Vaak wordt de opname verzwegen uit angst voor mogelijke negatieve reacties. Indien het fysisch mogelijk is wordt de bejaarde maximaal betrokken bij de keuze van zijn nieuwe thuis: hij/zij gaat mee bij het bezoek aan enkele rusthuizen, hij/zij wordt betrokken bij de inrichting van zijn kamer, ... Als de bejaarde zich verzet tegen zijn opname dan kan je dit probleem best bespreken met het rusthuis.

In dit luik willen wij hiervoor de nodige tips aanreiken.

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer