Waarop letten bij de keuze voor een nieuwe thuis? (woon- & zorgcentrum, rusthuis, serviceflat)

Is er sprake van een huiselijk en veilig woonkader?

Heeft het woon- en zorgcentrum/rusthuis  een daadwerkelijke warme en professionele zorgverlening?

Wordt de familie betrokken?

Besteedt het woon- en zorgcentrum/rusthuis aandacht aan een uitgebreid activatie- en ontspanningsaanbod?

Heeft het woon- en zorgcentrum/rusthuis een gesloten of open karakter?

 

Info-folder - klik hier

Is er sprake van een huiselijk en veilig woonkader?
Wanneer bejaarden naar een woon- en zorgcentrum/rusthuis komen zoeken zij op de eerste plaats geen therapeutische omgeving maar wel een 'nieuwe thuis' waar zij op een aangename en gezellige wijze hun laatste levensjaren mogen doormaken. Het is daarom van belang dat het woon- en zorgcentrum/rusthuis geen aanschijn heeft van een klinische setting.
Een woon- en zorgcentrum/rusthuis moet daarentegen eerder een woonkader aanbieden waar 'gezelligheid' en 'huiselijkheid' voorop staan: is eigen bemeubeling mogelijk? ; hoe zijn de gemeenschappelijke delen aangekleed? ; is er aandacht voor gezelligheid van wonen? ; 'Huiselijkheid' heeft ook betrekking op de 'privacy' of het beschikken over een eigen ruimte waar de bewoner zich thuis mag voelen, waar hij ongestoord mag vertoeven.

Heeft het woon- en zorgcentrum/rusthuis een daadwerkelijke warme en professionele zorgverlening?  Elk woon- en zorgcentrum/rusthuis dat zichzelf respecteert werkt vandaag aan een kwalitatieve zorg- en dienstverlening. Kwaliteit moet echter meer zijn dan retoriek: bewoners hebben geen boodschap aan holle woorden als 'warme zorg' en 'professionaliteit' als deze niet verankerd zijn in de dagelijkse werking.Een warme zorgverlening wordt gerealiseerd door de dagelijkse diensten te funderen in genegenheid, bejegening en nabijheid van alle personeelsleden. 
Ga in het informatiegesprek na op welke wijze het woon- en zorgcentrum/ rusthuis een dergelijke hechte, warme en veilige zorgverlening garandeert.Tracht in te schatten, informeer bij andere familieleden of het rusthuis een zorgzame cultuur uitstraalt: is men mild en geduldig?; luisterbereid, attent en vriendelijk?; heeft het personeel aandacht voor de kleine dingen van het leven?; wordt nabijheid en tederheid niet geschuwd indien de bewoner daar behoefte aan heeft?
Professionele zorgverlening vertrekt vanuit een overwogen visie op de zorgverlening. De uniciteit van elke bewoner, zijn verlangen naar een maximale wils- en handelsautonomie, zijn recht op inspraak, zijn behoefte aan veiligheid en geborgenheid, de ondersteuning van zijn (geschonden) zelfredzaamheid, .... zijn maar enkele van de aandachtsvelden.  Een professionele personeelsequipe respecteert het zelfzorgvermogen van de bewoner, schenkt aandacht aan zowel de lichamelijke, psychische als sociale dimensies van het mens-zijn, heeft de nodige kennis en vaardigheden aangaande verzorgings- en begeleidingstechnieken, is zich bewust van de onuitgesproken behoeften van de patiënt, houdt contact met het naaste netwerk rond de bewoner (familie), heeft aandacht voor de existentiële noden van de bewoner (in het bijzonder voor een zinvolle stervensbegeleiding), bevordert de integratie van de bewoner in het woon- en zorgcentrum/rusthuis.

 

Wordt de familie betrokken?
In woon- en zorgcentra /rusthuizen verblijven hoogbejaarden met een sterke mate van afhankelijkheid die zich kan situeren op lichamelijk, psychisch of relationeel vlak. Beperkte mobiliteit en zelfzorg, dementieproblematiek, depressie zijn veel voorkomende verschijnselen. Bij deze doelgroep is het opkomen voor zichzelf niet altijd vanzelfsprekend. Een woon- en zorgcentrum/rusthuis dient daarom gestalte te geven aan een inspraakbeleid van familieleden die optreden als plaatsvervangers: op welke wijze geeft het rusthuis 'stem' in het beleid? ; hoe wordt een brug geslagen tussen het woon- en zorgcentrum/rusthuis als organisatie en de familieleden? ; worden er informatieve, adviserende, begeleidende of ondersteunende activiteiten aangeboden? ; is er een infobrochure aanwezig? ; kunnen familieleden - die dit wensen - actief participeren aan het zorggebeuren?

Gemengde of aparte woonafdelingen voor dementerenden?
Een belangrijk aandachtspunt in de keuze van een woon- en zorgcentrum/rusthuis is de vraag naar het al dan niet gemengd opvangen van dementerenden. Deze discussie over "gemengde afdelingen" is binnen de sector nog steeds niet uitgekristalliseerd. We ontwikkelen hier kort de argumenten van beide visies. Aan de lezer om te oordelen. Aparte afdelingen worden door de tegenstanders afgewezen omwille van de mogelijke stigmatisering. Indien men werkt met aparte afdelingen moet er ook steeds verhuisd worden indien de zorgbehoefte wijzigt. Dit alles contrasteert met de basisgarantie die aan iedere bejaarde moet gegeven worden aangaande een vaste verblijfskamer. De carrousel van verhuizen laat ook niet toe om een vertrouwensrelatie op te bouwen tussen de bewoner en het personeel. Bejaarden met verscheiden behoeften (lichamelijk, dementie) kunnen tenslotte best gemixt worden omwille van de spreiding van de zorglast voor het personeel. Anderen wijzen op de voordelen van een "gedifferentieerde werking" (aparte afdelingen). Een homogene werking heeft het voordeel van een betere afstemming op de zorg en contactbehoeften van de bewoners; mede omdat er een ontmoeting is van lotgenoten die een zelfde proces doormaken. De activiteiten die worden aangeboden kunnen aangepast worden, er kan efficiënter gewerkt worden omdat uniforme handelswijzen kunnen gehanteerd worden. Belangrijk is ook dat op een aparte afdeling een grotere tolerantie is voor bepaalde gedragsstoornissen (validen storen zich dikwijls aan bepaalde gedragingen en laten dit ook merken).

Heeft het woon- en zorgcentrum/rusthuis een gesloten of open karakter?
In het verre verleden hadden veel verzorgingsinstellingen een eerder gesloten karakter. Hoe profileert het woon- en zorgcentrum/rusthuis zich: is er sprake van gastvrijheid? ; kunnen familieleden en vrienden doorlopend, zonder beperking van bezoekuren, terecht? ; is er sprake van een 'opendeur' met een betrokkenheid op de plaatselijke gemeenschap? ; wordt er samengewerkt met plaatselijke verenigingen? ; hebben vrijwilligers ook hun plaats?

 
Uitbreiding Welzijnscampus Riemst 
  Lees meer